1/ Báo giá Combo, Bộ camera khuyến mãi chưa bao gồm nhân công

2/ Báo giá nhân công và vật tư áp dụng theo bảng sau: